Νέα – Ανακοινώσεις

ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 20124/8-6-2012 (ΦΕΚ 1828/8.6.2012 τεύχος Β) οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Δήμους μπορούν να ρυθμισθούν και να καταβληθούν σύμφωνα με το Ν.4038/2012 αρ3, παρ8, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν4047/2012 αρ5, παρ9. Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως την 29/2/2012 και εφόσον το σύνολο των οφειλών δεν υπερβαίνει τις 10.000 Ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και τις 75.000 Ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.
Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου το αργότερα μέχρι την 8η Οκτωβρίου 2012.
Σύμφωνα με το Ν4038/2012 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορούν να καταβληθούν :
1) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά 100/% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
2) Σε 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 90%από τις προσαυξήσεις.
3) Σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 75% από τις προσαυξήσεις.
4) Σε 25 έως 36 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 60% από τις προσαυξήσεις.
5) Σε 37 έως 48 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 45 % από τις προσαυξήσεις.
6) Σε 49 έως 60 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 25% από τις προσαυξήσεις.
Επισημαίνεται ότι το ποσόν της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 Ευρώ. Σε περίπτωση αιτήματος ρύθμισης οφειλής σε περισσότερες από 24 δόσεις χρειάζεται απόφαση Δημάρχου μετά από πρόταση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου , εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία μας δικαιολογητικά σχετικά με την αδυναμία του υπόχρεου για πληρωμή .
Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
1) Υποβληθείσες δηλώσεις (όταν απαιτείται)
α) Φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων (3) ετών
β) Της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ
γ) Ολων των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και προσωρινών δηλώσεων ΦΜΥ που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής /οριστικής και που προθεσμία υποβολής τους έχει λήξη ένα…