Νέα – Ανακοινώσεις

Νέοι Πρόεδροι στις Δημοτικές Κοινότητες Θήβας και Βαγίων

Με ορισμό νέων Προέδρων πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες τακτικές συνεδριάσεις του 2013 των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Θήβας και Βαγίων , την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου.

Οι μέχρι πρότινος Πρόεδροι κ. Κωνσταντίνος Χαρέμης (της Δ.Κ. Θήβας) και κ. Γεώργιος Τσέλλος (της Δ.Κ. Βαγίων) κατέθεσαν την παραίτησή τους στα συμβούλια, για προσωπικούς λόγους, η οποία και έγινε δεκτή από τα μέλη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Σύμφωνα με την παρ.16 του άρθρου 6 του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’) όπως αναφέρεται :
1. Πρόεδρος του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος του συνδυασμού της πλειοψηφίας που έχει λάβει τους περισσοτέρους σταυρούς προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης.
2. Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου ή εκείνος που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης δεν αποδεχθεί εγγράφως τη θέση, το αξίωμα καταλαμβάνει ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης συμβούλους του συνδυασμού της πλειοψηφίας».

Σε ότι αφορά τη Δ.Κ. Θήβας, ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος του συνδυασμού της πλειοψηφίας είναι ο κ. Σαμίωτης Παναγιώτης, ο οποίος και ορίστηκε ομόφωνα Πρόεδρος, αφού αποδέχτηκε τη θέση.

Στη Δ.Κ. Βαγίων, ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος του συνδυασμού της πλειοψηφίας ήταν ο κ. Θεοδώρου Θεόδωρος, ο οποίος όμως κατέθεσε αίτηση παραίτηση από το αξίωμα του Προέδρου, η οποία έγινε δεκτή. Ο αμέσως επόμενος λοιπόν σύμβουλος σε σταυρούς είναι ο κ. Παπαλουκάς Ευάγγελος, ο οποίος και ορίστηκε ομόφωνα Πρόεδρος, αφού αποδέχτηκε τη θέση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η νέα σύνθεση του συμβουλίου

1. Tης Δημοτικής Κοινότητας Θήβας είναι η εξής:

1. Σαμιώτης Παναγιώτης (Πρόεδρος)
2. Χαρέμης Κων/νος
3. Κάμπαξης Σωκρά…