Νέα – Ανακοινώσεις

Νέα Υπουργική Απόφαση για την Αδειοδότηση Χρήσης Ύδατος και Εκτέλεσης Έργων Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Κοινή Υπουργική Απόφαση 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ 2878/27-10-2014 Τεύχος Β) με τίτλο «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις».

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής εφαρμόζονται στα νέα και υφιστάμενα έργα αξιοποίησης των υδάτινων πόρων τα οποία εξυπηρετούν τις χρήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι αυτής ανεξάρτητα αν τα σημεία υδροληψίας είναι ιδιωτικά, δημόσια ή δημοτικά.

Για την έκδοση της παραπάνω άδειας απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο φακέλου εις τριπλούν (το πρωτότυπο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή) στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου Θηβαίων που θα περιλαμβάνει την αίτηση του παραρτήματος IV και κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙ και παράρτημα ΙΙΙ.

Για υφιστάμενα σημεία υδροληψίας για τα οποία έχουν κατατεθεί αιτήσεις για εγγραφή τους στο Ε.Μ.Σ.Υ. μέχρι 31-12-2014 οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται μέχρι 30-04-2015 να υποβάλλουν σχετικό φάκελο ανανέωσης.

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι σε όσους υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή του σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. μέχρι 31-12-2014 δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100€.

Πληρ. : Τμήμα Περιβάλλοντος Δήμου Θηβαίων
Τηλ.Επικ. : 2262350661