Νέα – Ανακοινώσεις, Τα Νέα του Δήμου

Μοριοδότηση πωλητών που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές του Δήμου Θηβαίων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Το Αυτοτελές Tμήμα Tοπικής Oικονομικής Aνάπτυξης ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υπ’ αριθ. 9189/02-06-2022, 9844/10-06-2022 πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων και σύμφωνα με το 8ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών, για έγκριση κατάρτισης πινάκων για τη μοριοδότηση πωλητών που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές του Δήμου Θηβαίων.

Ο πίνακας Μοριοδότησης αφορά τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απόδοσης θέσεων σε υφιστάμενους πωλητές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρθρο 66 του Ν4849/2021(Α’207) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 126 του Ν4649/22(Α’150) ,οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι Συμμετέχοντες πωλητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του επισυναπτόμενου πίνακα, από την τετάρτη 05-10-2022 μέχρι και τρίτη 11-10-2022.
Οι σχετικές ενστάσεις θα υποβάλλονται κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, στα γραφεία της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών του Δήμου Θηβαίων (Δνση : Κύπρου 3, Θήβα)

Εναλλακτικά προτείνεται η αποστολή ανάλογου ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση andreoudim@thiva.gr

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΕΔΩ.

τελικοι πινακες μοριοδοτησης