Νέα – Ανακοινώσεις

Μια νέα θέση εργασίας στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Θήβας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Την υπ’ αριθμ.οικ17848/7-4-2010 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
3. Την υπ΄ αριθμ. οικ.18755/12-4-2010 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την υπ΄ αριθμ.21/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ»
5. Tην υπ΄ αριθμ. 182/2-6- 2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θηβών, του δήμου Θήβας.
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1484/30-9-2004 τεύχος Β΄) του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ» του δήμου.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός(1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ», που εδρεύει στην Θήβα (Αμφίου 3-5) και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Περισσότερα

Κατεβάστε εδώ την αίτηση

Δείτε και το παράρτημα