Νέα – Ανακοινώσεις

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους, που επιθυμούν να υπαχθούν για οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια του Μέτρου 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Ε.Π.ΑΛ.&Θ. 2014-2020, να υποβάλουν Αιτήσεις Ενίσχυσης – χρηματοδότησης για παραγωγικές επενδύσεις σ΄αυτό τον τομέα και αφορούν στα παρακάτω Είδη Πράξεων :

ΜΕΤΡΟ 3.4.4 Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Είδη Πράξεων :

Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.
Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
Μεταποίηση των υποπροϊόντων.
Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.
Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.
Οι στόχοι των ανωτέρω Πράξεων θα επιτευχθούν με ενέργειες όπως :
Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης.
Επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.
Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.
Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων που θα ενισχυθούν πρέπει να είναι άνω των 20.000 (€) και να μην υπερβαίνει τα 8.000.000 (€). Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται τα δύο (2) έτη με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.4.4, είναι φυσικά ή Nομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών του Μέτρου 3.4.4 ορίζεται η 23-10-2015. Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επικράτεια, με ένταση (ποσοστό) οικονομικής ενίσχυσης που διαφοροποιείται από 50% έ…