Νέα – Ανακοινώσεις

Μέτρα πρόληψης και περιορισμού της εξάπλωσης του « Κόκκινου Σκαθαριού» στα φοινικόδενδρα.

Στην περιοχή του Δήμου Θηβαίων παρατηρήθηκαν προσβολές των φοινικοειδών από το έντομο « Κόκκινο Σκαθάρι» (Rynchophorus Ferruginerus).
Από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προτείνονται τα παρακάτω μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της εξάπλωσης των προσβολών :

1. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ

Κατά το κλάδεμα του φυτού:

• Απομάκρυνση των κλαδιών σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου, για τη μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ.
• Κάψιμο των κλαδιών, αμέσως μετά το κλάδεμα του φυτού, όταν αυτό είναι εφικτό.
• Ψεκασμός κάλυψης στο κομμένο φυτό, στα κομμένα τεμάχια του φυτού, στη θέση κοπής του φυτού και στον τόπο γύρω από τη θέση κοπής με κατάλληλα εντομοκτόνα όπως : thiamethoxam, imidacloprid ή expermethrin.

2. ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ

• Ριζοπότισμα με διασυστηματικό εντομοκτόνο (thiamethoxam, imidacloprid ή expermethrin)
• Εγχύσεις στην περιοχή της στεφάνης ή στον κορμό των φοινικοδένδρων με τα παραπάνω διασυστηματικά εντομοκτόνα.