Νέα – Ανακοινώσεις

Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης

Αρ. 17 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48976 (ΦΕΚ 3165/Β/31-7-2020)

1. Οι διοικήσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των
Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, των Ανωτέρων
Επαγγελματικών Σχολών Χορού, των Ωδείων και Μου-
σικών Σχολών, των Σχολών Βυζαντινής Μουσικής, του
Προπαρασκευαστικού Επαγγελματικού Σχολείου Καλών
Τεχνών Πανόρμου Τήνου, των Ερασιτεχνικών Σχολών Χο-
ρού, και των λοιπών εκπαιδευτικών δομών καλλιτεχνικής
εκπαίδευσης, οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα προσήκο-
ντα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή των μαθημάτων
και των εν γένει δραστηριοτήτων τους. Στις διατάξεις της
παρούσας δεν υπάγονται τα μουσικά και καλλιτεχνικά
γυμνάσια και λύκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Ειδικές απαιτήσεις και απαγορεύσεις για τη λειτουρ-
γία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης του άρθρου
πρώτου, σύμφωνα και με τις από 13.5.2020, 27.5.2020,
5.6.2020, 11.6.2020 και 18.6.2020 εισηγήσεις της Εθνι-
κής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19 είναι οι ακόλουθες:
α. Απαγορεύονται η διδασκαλία και η χρήση πνευστών
οργάνων, εξαιρουμένων:
αα. των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις πα-
νελλαδικές εξετάσεις του έτους 2020. Στην περίπτωση
αυτή η διδασκαλία πραγματοποιείται με την τήρηση
υποχρεωτικής απόστασης τριών (3) μέτρων μεταξύ του
εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου και με υποχρεωτική
για τον εκπαιδευτή χρήση προστατευτικής προμετωπί-
δας (προσωπίδας),
αβ. των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις απολυ-
τήριες εξετάσεις του έτους 2020 σε Ωδεία και Μουσικές
Σχολές της Επικράτειας. Στην περίπτωση αυτή η διδα-
σκαλία και η διενέργεια εξετάσεων πραγματοποιούνται
με την τήρηση υποχρεωτικής απόστασης τριών (3) μέ-
τρων μεταξύ του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου
και με υποχρεωτική για τον εκπαιδευτή χρήση προστα-
τευτικής προμετωπίδας (προσωπίδας).
β. Επιτρέπεται η χρήση κρουστών οργάνων με υπο-
χρεωτική για τον δάσκαλο χρήση μη ιατρικής προστα-
τευτικής μάσκας ή και προαιρετική χρήση κατασκευής
πετάσματος (διαχωριστικού).
γ. Επιτρέπεται η φωνητική διδασκαλία ως εξής :
γα. Όταν η διδασκαλία λαμβάνει χώρα ατομικά γίνεται
υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας
από τον εκπαιδευτή ή και προαιρετική χρήση πετάσμα-
τος (διαχωριστικού).
γβ. Όταν η διδασκαλία λαμβάνει χώρα σε χορωδία γί-
νεται υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής προστατευτικής
μάσκας από τον εκπαιδευτή ή και προαιρετική χρήση
πετάσματος (διαχωριστικού) και τηρείται υποχρεωτικά
απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των μελών της
χορωδίας και χρησιμοποιείται προσωπίδα εφόσον το
τελευταίο είναι εφικτό.
δ. Στις αίθουσες διδασκαλίες και στους λοιπούς κλει-
στούς χώρους των ανωτέρω δομών καλλιτεχνικής εκπαί-
δευσης τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου
μεταξύ των ατόμων.
ε. Επιβάλλεται ενδελεχής και συχνός καθαρισμός και
η τοπική απολύμανση όλων των μουσικών οργάνων
και όλων των επιφανειών που αγγίζονται από μαθητές-
σπουδαστές και δασκάλους-καθηγητές.
3. Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων
υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των φορέ-
ων του άρθρου πρώτου τηρείται ελάχιστη απόσταση
ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.
4. Η Διοίκηση των φορέων και των επιχειρήσεων του
άρθρου πρώτου φροντίζει ώστε να λαμβάνονται όλα τα
κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών,
σπουδαστών, δασκάλων, καθηγητών και εργαζομένων,
ιδίως σε σχέση με τον φυσικό αερισμό των αιθουσών
διδασκαλίας, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τή-
ρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, σύμφωνα με
τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουρ-
γείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.
5. Για όλες τις ανωτέρω δομές της καλλιτεχνικής εκπαί-
δευσης το διδακτικό έτος παρατείνεται έως την 31.7.2020.