Νέα – Ανακοινώσεις, Τα Νέα του Δήμου

Λόγοι απώλειας θέσης ή δικαιώματος δραστηριοποίησης των πωλητών στις λαϊκές αγορές

Α) Η έλλειψη δραστηριοποίησης άνω των τριάντα (30) ημερών συνολικά, εντός ενός (1) ημερολογιακού έτους η οποία δεν οφείλεται σε:
Β) ανωτέρα βία και
Γ) φυσική ή άλλη καταστροφή της παραγωγής του ή εξάντληση των αποθεμάτων των προϊόντων του, που οφείλεται στην πώληση αυτών (αφορά παραγωγό – πωλητή).

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή φυσικής ή άλλης καταστροφής της παραγωγής, ο πωλητής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, στον φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, της αγοράς χειροτεχνών – καλλιτεχνών ή τον οικείο δήμο για στάσιμο εμπόριο.
δ) Η μη πώληση των προϊόντων σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) επί της δηλωθείσας στο Ο.Σ.Δ.Ε./Ε.Λ.Γ.Α. ποσότητας των ειδών πώλησης που αναφέρονται στην άδεια (αφορά παραγωγό πωλητή) κατά την ανανέωση της άδειας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17, εκτός αν η μη πώληση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.