Νέα – Ανακοινώσεις

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ .

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου Ν. 4328/2015 ( ΦΕΚ 5114-05-2015 τεύχος Α ¨), οι υφιστάμενες άδειες επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών του άρθρου 14 του Ν.426414 ( ΦΕΚ 11815-5-2014 τεύχος Α ¨) ισχύουν μέχρι 31 Οκτωβρίου 2014 και ανανεώνονται εφεξής. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015.»
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών για την ανανέωση της να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά παρ.7 του άρθρου 14 του Ν.426414 ( ΦΕΚ 11815-5-2014 τεύχος Α ¨) μέχρι 30-6-2015, η οποία θα είναι ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ .
1 . Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
2 . Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα
3 . Έντυπο Ε1 , Ε3 και Εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη
4 . Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το Σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
5 . Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ35797/2012 (Β΄1199) υπουργική απόφαση
6 . Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα
7 . Βεβαίωση καταβολής του ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών
8. Δημοτική Ενημερότητα (Σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν.3463/2006)
9. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
10. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. ( όταν τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη η ανανέωση απορρίπτεται).

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης . Για πληροφ. Στο τηλ.2262350672 και ώρες από 8:00 π.μ. έως 16:00 μμ