Νέα – Ανακοινώσεις

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ .

Σύμφωνα με το άρθρο 85 του νέου νόμο Ν. 4307/2014 ( ΦΕΚ 24615-11-2014 τεύχος Α ¨), οι υφιστάμενες άδειες επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών του άρθρου 14 του Ν.426414 ( ΦΕΚ 11815-5-2014 τεύχος Α ¨) ισχύουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 και ανανεώνονται εφεξής. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 2 Μαρτίου 2015.»
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών για την ανανέωση της να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά παρ.7 του άρθρου 14 του Ν.426414 ( ΦΕΚ 11815-5-2014 τεύχος Α ¨) μέχρι 16-2-2015, η οποία θα είναι ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ .( το χρονικό διάστημα από 17-2-2015 έως 27-2-2015 θα ακολουθήσει αξιολόγηση των δικαιολογητικών και λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση της ανανέωσης των αδειών που έχουν τις προϋποθέσεις ).
1 . Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
2 . Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα
3 . Έντυπο Ε1 , Ε3 και Εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη
4 . Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το Σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
5 . Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ35797/2012 (Β΄1199) υπουργική απόφαση
6 . Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα
7 . Βεβαίωση καταβολής του ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών
8. Δημοτική Ενημερότητα (Σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν.3463/2006)
9. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
10. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης . Για πληροφ. Στο τηλ.2262350672 και ώρες από 8:00 π.μ. έως 16:00…