Νέα – Ανακοινώσεις, Τα Νέα του Δήμου

Κατάρτιση πινάκων μοριοδότησης πωλητών που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές του Δήμου Θηβαίων

Το Αυτοτελές Tμήμα Tοπικής Oικονομικής Aνάπτυξης ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υπ’ αριθ. 9189/02-06-2022, 9844/10-06-2022 πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων και σύμφωνα με το 9ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών, για έγκριση κατάρτισης πινάκων για τη μοριοδότηση πωλητών που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές του Δήμου Θηβαίων.

Ο πίνακας Μοριοδότησης αφορά τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απόδοσης θέσεων σε υφιστάμενους πωλητές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 66 του Ν4849/2021(Α’207) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 126 του Ν4649/22(Α’150) ,οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι συμμετέχοντες πωλητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του επισυναπτόμενου πίνακα, από την Παρασκευή 21-10-2022 μέχρι και την Πέμπτη 27-10-2022.
Οι σχετικές ενστάσεις θα υποβάλλονται κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Θηβαίων (Δ/νση : Κύπρου 3, Θήβα, τηλ. 2262350674)

Εναλλακτικά προτείνεται η αποστολή ανάλογου ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση andreoudim@thiva.gr

Μπορείτε να δείτε τους πίνακες μοριοδότησης ΕΔΩ