Τα Νέα του Δήμου

Η Μαρίνα Κατσιμίχα Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Δήμου Θηβαίων

Mε την υπ’ αρ. 16/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Δήμου Θηβαίων, αποτελούμενη από οχτώ (8) μέλη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 70A του ν.3852/2010 (που προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν.4604/2019 -Φ.Ε.Κ. Α’ 50/26.3.2019).

Αναλυτικά η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως εξής:

1. Κατσιμίχα Μαρίνα, Δημοτική Σύμβουλος, ως Πρόεδρος με αναπληρώτριά της τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Ιουλία Κοντού.
2. Νόκα Αθηνά, Δημοτική Σύμβουλος με αναπληρώτριά της τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Αγγελίνα Τσαρουχά.
3. Σύρου Ζωή, Κοινωνική Λειτουργός της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με αναπληρώτριά της την κ. Κυριακάκη Ζαχαρούλα Κοινωνιολόγο του Συμβουλευτικού Κέντρου κατά της Βίας των Γυναικών Δ.Θηβαίων
4. Καραγκούνη Αικατερίνη, Εκπρόσωπος του Παρ. Επιμελητηρίου Βοιωτίας με αναπληρώτριά της την κ. Δράκου Ορσαλία
5. Τούσσα Ιωάννα, εκπρόσωπος της ΧΕΝ Θήβας
6. Χαλιαμάλιας Φώτης, εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θήβας «Ο ΠΙΝΔΑΡΟΣ», ως δημότης, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Γκέκα Παναγιώτη
7. Προκοπίου Δωροθέα, δημότισσα
8. ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου

Η Επιτροπή, βάσει του νόμου, έχει τις εξής αρμοδιότητες :
1) σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,
2) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,
3) συνεργάζεται με την «Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων», τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο,
4) συνεργάζεται με τις δομές «του Δικτύου της ΓΓΙΦ» για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με Φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Το αρ.70A του ν.3852/2010 ρητά αναφέρει πως τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.
Υπενθυμίζεται ότι με το αρ.5 του ν.4604/2019 έχει προστεθεί νέα αρμοδιότητα στους Δήμους, η οποία αφορά την προώθηση της ισότητας των φύλων.
Συγκεκριμένα, στην παρ. Ι του αρ.75 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ν.3463/2006) προστέθηκε υποπερ.35 ως εξής:«35. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της ισότητας των φύλων, σύμφωνα με τις πολιτικές της ΓΓΙΦ και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων και πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων εντός των διοικητικών τους ορίων, καθώς και την εφαρμογή του εργαλείου της “Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες”, με την υλοποίηση των δεσμεύσεων που διατυπώνονται σε αυτή για την προώθηση της αρχής της ισότητας των φύλων».