Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ»

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός Ανοιχτής Διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ «Ανδρέας Ερρίκος Χατζόπουλος»»

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 149702

CPV: 45212225-9 (Κατασκευαστικές εργασίες για κλειστή αθλητική εγκατάσταση)

01-9ΤΜΣΩΡΜ-ΞΕ2- Περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑΜ 22PROC010809984

02-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ 9Ι0ΧΩΡΜ-Χ16 ΚΑΙ ΑΔΑΜ 22PROC010811101

03-ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ- signed

04-Τεχνική έκθεση – signed

05-Προϋπολογισμός signed

06-Τιμολόγιο μελέτης signed

07-Αρχιτεκτονικά σχέδια

08-ΣΧΕΔΙΟ ΗΛ1_signed_signed

09-ΣΧΕΔΙΟ ΗΛ2_signed_signed

10-ΣΧΕΔΙΟ ΗΛ3_signed_signed

11-Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___230622 signed12-espd-request-v2(8)

12-espd-request-v2(8)

14-169 Συγκρότηση επιτροπής του έργου-Ενεργ. Αναβ. Δημ. Γυμν. Δ.Θ

15-170 Κατάρτιση όρων του έργου-Ενεργ. Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Θ. –