Νέα – Ανακοινώσεις

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών στο 2ο Γενικό Λύκειο Θήβας

Ολοκληρώθηκε και ήδη λειτουργεί το δεύτερο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών στο 2ο Γενικό Λύκειο Θήβας. Το έργο «εξοπλισμός εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών 2ου Γ.Λ Θήβας» ήταν ενταγμένο στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2000-2006 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μέτρο 3.4 «Αναβάθμιση υποδομής και εξοπλισμού στην Εκπαίδευση».
Μετά από ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, έγινε προμήθεια και εγκατάσταση ειδικής επίπλωσης, οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας και οργάνων φυσικής, χημείας και βιολογίας για την δημιουργία πλήρους υποδομής που θα εξυπηρετεί την εργαστηριακή διδασκαλία των φυσικών μαθημάτων στο 2ο Γενικό Λύκειο Θήβας καθώς και στο 2ο Γυμνάσιο Θήβας, λόγω συστέγασης.
Τελικός δικαιούχος της πράξης ήταν η 1η Σχολική Επιτροπή του Δήμου Θηβαίων η οποία είχε και την ευθύνη εκτέλεσης της πράξης. Η πράξη υλοποιήθηκε με 11 υποέργα και χρηματοδοτήθηκε όσον αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες κατά 20% από Εθνικούς πόρους και κατά 80% από το Ε.Τ.Π.Α.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα ανήλθε στο ποσόν των 50.505,90 ευρώ σε βάρος πιστώσεων προγράμματος Δημοσίων Στερεάς Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος
της 1ης Σχολικής Επιτροπής
Δήμου Θηβαίων
Βενιζέλος Παναγιώτης