Νέα – Ανακοινώσεις

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 15-2-2012
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 3514
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ

Ο Δήμος Θηβαίων προκειμένου να συγκροτήσει Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 Ν. 3852/2010 και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 376/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, απευθύνει πρόσκληση:
Α) Στους φορείς των μεταναστών (Συλλόγους, κ.λπ.), των οποίων η έδρα ή παράρτημά τους βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θηβαίων.
Β) Στους Κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι αναπτύσσουν εντός του Δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών, να μας υποδείξουν εγγράφως τους εκπροσώπους τους καθώς και τους αναπληρωτές τους, το αργότερο μέχρι και τη Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012.
Επίσης καλεί τους μετανάστες για την περίπτωση όπου δεν υφίσταται φορέας μεταναστών του οποίου η έδρα ή παράρτημά του να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση μέχρι και τη Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μετανάστες που συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες και για τους Έλληνες εκλογείς προϋποθέσεις (πλην της ελληνικής ιθαγένειας) και κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στο Δήμο.
Η υπόδειξη των εκπροσώπων των φορέων ή η αίτηση για τη συμμετοχή στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών κατατίθεται στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διαθέτει και σχετική φόρμα αίτησης.
Έργο του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που κατοικούν μόνιμ…