Νέα – Ανακοινώσεις

Ενημερωτική επιστολή σχετικά με την εκπόνηση μελέτης για την προστασία των υδάτινων πόρων

Αγαπητοί συμπολίτες,

Στα πλαίσια της ευρύτερης περιβαλλοντικής πολιτικής του Δήμου Θηβαίων έχει ανατεθεί πρόσφατα μια μελέτη που αφορά την διαχείριση και την ποιοτική καταγραφή των υπόγειων υδάτων στην περιοχή του Δήμου μας.

Για το λόγο αυτό ζητούμε την συνεργασία σας στην διαδικασία δειγματοληψίας και των επιτόπου φυσικοχημικών μετρήσεων που θα εκτελεστούν στα πλαίσια της μελέτης από τον ανάδοχο του έργου, εταιρία INTERGEO, σε υδρογεωτρήσεις που βρίσκονται στην ιδιοκτησία σας .Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής θεωρούνται είναι πολύ χρήσιμα για την περιοχή του Δήμου μας.Η περιοδική ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των υδάτινων πόρων αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για κάθε Δήμο η οποία εξασφαλίζει την υγεία των πολιτών και την αειφόρο ανάπτυξη του τόπου.

Σε θέλουμε δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια.

Μετά τιμής

Δήμαρχος Θηβαίων

Νίκος Σβίγγος