Νέα – Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για την Πανελλαδική Έρευνα για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων στο πλαίσιο του Διεθνούς Προγράμματος PIAAC.

Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει τους δημότες του για το Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC- Programme for the International Assessment of Adult Competencies), στο οποίο συμμετέχει η Ελλάδα.

Πρόκειται για ερευνητικό πρόγραμμα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την αποτίμηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ενηλίκων 16-65 ετών. Στο PIAAC συμμετέχουν 33 χώρες.

Η έρευνα που γίνεται για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, αποτιμά τις βασικές δεξιότητες που χρησιμοποιούν οι ενήλικες στο εργασιακό και κοινωνικό τους περιβάλλον δηλαδή τον γραμματισμό, τον αριθμητισμό και την επίλυση προβλημάτων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Επίσης παρακολουθεί την ανάπτυξη, τη διατήρηση ή την απώλεια μέρους των δεξιοτήτων αυτών κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής .

Στην Ελλάδα το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) είναι υπεύθυνο για την οργάνωση, προετοιμασία και επιστημονική υποστήριξη της διενέργειας της έρευνας PIAAC και τον ποιοτικό έλεγχο και την παρακολούθηση της υλοποίησης της εμπειρικής έρευνας από τον ανάδοχο φορέα και η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) είναι υπεύθυνη για την δειγματοληψία.

Η Πανελλαδική Έρευνα PIAAC διενεργείται μέσω προσωπικών συνεντεύξεων βάσει των διεθνών προδιαγραφών και εργαλείων του PIAAC και περιλαμβάνει ερωτήματα κατανόησης εννοιών και κειμένων, απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς και χρήση της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή. Τα ερωτήματα συμπληρώνονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που φέρει μαζί του ο ερευνητής ή στα έντυπα φυλλάδια της έρευνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αναλυθούν με στόχο την καταγραφή των αναγκών του ενήλικου πληθυσμού σε βασικές δεξιότητες για να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Η κύρια έρευνα PIAAC θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2014 και πρέπει να συμπληρωθούν 5.000 ερωτηματολόγια. O ερευνώμενος πληθυσμός στην Ελλ…