Νέα – Ανακοινώσεις

Ενημέρωση από το Τμήμα Εσόδων Δ. Θηβαίων για δήλωση μη ηλεκροδοτούμενου ακινήτου

Σχετικά με την επιβολή και είσπραξη δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και τη δυνατότητα απαλλαγής απ’ αυτά σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Το τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο, ηλεκτροδοτούμενο ή μη (άρθρα 1 και 3 του Ν.25/75).
Απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κενά τα ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της Δ.Ε.Η.( παρ.1, του άρθρου 5 του ν.3345/2005). Επισημαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να δηλώνει όλα τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (κτίσματα ή οικόπεδα) στο Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ αμέσως μετά την διακοπή της ηλεκτροδότησης γιατί η μη χρήση του ακινήτου δεν μπορεί να αξιολογηθεί από τον Δήμο όταν η δήλωση αναφέρεται σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής της.
Συνεπώς η προβλεπόμενη απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης των ανωτέρω δικαιολογητικών, ύστερα από την οποία καθίσταται ελέγξιμη από τον Δήμο η μη χρήση του ακινήτου.
Δικαιολογητικά
1. Βεβαίωση διακοπή ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ.
2.Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη του ακινήτου στερούμενου ηλεκτρικής ενέργειας ότι είναι κενό και δεν χρησιμοποιείται (χορηγείται από την υπηρεσία).
3.Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Τμήμα Εσόδων – Περιουσίας & Προμηθειών-Υπηρεσιών Δήμου Θηβαίων (Τηλ. 22623-50623)