Νέα – Ανακοινώσεις

Εισηγητική έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2017

Δείτε εδώ το Απόσπασμα από το υπ’ αριθ. 5ο / 12 – 3 -2018 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 52 / 2018

ΑΔΑ: ΩΠΦ4ΩΡΜ-ΠΣΖ