Νέα – Ανακοινώσεις

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της πράξης: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της πράξης: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Στις 9 Ιουλίου 2018 σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εντάχθηκε η πράξη με τίτλο : «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πρόσκληση είχε καθορισθεί για το Δήμο Θηβαίων ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από την συγκεκριμένη πρόσκληση το ποσό των 179.400,00 €, με τη δυνατότητα κάλυψης από ιδίους πόρους την οικονομική διαφορά που προκύψει σε περίπτωση που επαρκεί το παραπάνω ποσό.

Η προαναφερόμενη πράξη αφορά στην επισκευή, συντήρηση των ακόλουθων σχολικών κτιρίων του Δήμου Θηβαίων, οι παρεμβάσεις των οποίων αναφέρονται αναλυτικά στις εγκεκριμένες μελέτες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου:
1) 1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Θήβας
2) 1ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την επισκευή – συντήρηση του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Θήβας και του 1ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας ανέρχεται στο ποσό των 228.950,00 € εκ των οποίων το ποσό των 179.400,00 € θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και το ποσό των 49.550,00 € από Πόρους του Δήμου Θηβαίων.