Τα Νέα του Δήμου

Εγκρίθηκαν οι δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανού εγκρίθηκε η δράση «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΒΑΑ) για την Ανάδειξη της ενιαίας “Δια-δημοτικής Αστικής Λειτουργικής Περιοχής” των Αστικών Κέντρων των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων», συνολικής δημόσιας δαπάνης 10.050.000 €.

Βασικό στοιχείο του στρατηγικού οράματος της Περιφέρειας είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πόλεων της Στερεάς Ελλάδας με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενός συνδυασμού εμβληματικών παρεμβάσεων και υποστηρικτικών δράσεων, ώστε να διαμορφωθεί μια νέα εικόνα για τις πόλεις, με αυξανόμενη αναγνωρισιμότητα, η οποία θα αξιοποιεί αναπτυξιακά και από άποψη ποιότητας ζωής, τα στρατηγικά τους πλεονεκτήματα.

Η στρατηγική συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.

 

Περισσότερα εδώ

Ευχαριστήριο Δημάρχων

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας, ο Δήμαρχος Θηβαίων κ.
Γεώργιος Αναστασίου και ο Δήμαρχος Αλιάρτου – Θεσπιέων κ. Γεώργιος
Ντασιώτης ευχαριστούν τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανό
για την έγκριση του έργου που αφορά στη Στρατηγική Βιώσιμη Αστική
Ανάπτυξη (Β.Α.Α.) των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου – Θεσπιέων
με τίτλο “Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΒΑΑ)
προϋπολογισμού συνολικής δημόσιας δαπάνης 10.050.000 €.

Πιο συγκεκριμένα το έργο στοχεύει στα ακόλουθα:
1. Βελτίωση της πρόσβασης της χρήσης και της ποιότητας των
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
2. Υποστήριξη της μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους του τομείς
3. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης
και της διαχείρισης κινδύνων
4. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των
πόρων
5. Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων
συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων
6. Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και
υποστήριξη τς κινητικότητας των εργαζομένων
7. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας

Η ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλλει στην ανάδειξη της ενιαίας
“Διαδημοτικής Αστικής Λειτουργικής Περιοχής” των αστικών κέντρων των
Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου – Θεσπιέων, ως περιοχή ανάδειξης
της σύγχρονης οικονομίας, της αύξησης της επισκεψιμότητας, της βελτίωσης
της ποιότητας ζωής πολιτών και των επισκεπτών και της διασφάλισης της
κοινωνικής συνοχής με αξιοποίηση της “Ολοκληρωμένης Χωρικής
Επένδυσης”.