Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

Εγγραφές στο Μητρώο Νέων του Δήμου Θηβαίων

 

Ο Δήμος Θηβαίων στα πλαίσια της προσπάθειας για ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη διαχείριση τοπικών υποθέσεων που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους, αλλά και την εξοικείωσή τους με τις αρχές της Δημοκρατίας, επιθυμεί να ενισχύσει τη λειτουργία του Τοπικού Συμβουλίου Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν.).

Για τον λόγο αυτόν και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 & 2 του άρθρου του ν. 3443/2006 όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 10 του Νόμου 3577/2007 – ΦΕΚ 130/Α/8-6-2007, καλεί τους νέους ηλικίας 15 έως 28 ετών (γεννημένοι από 1/1/1996 έως 31/12/2009) να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εγγραφής τους στο υπάρχον Μητρώο Νέων του Δήμου έως τις 28 Μαΐου 2024. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο του Δήμου Θηβαίων.

 

Πως υποβάλλω αίτηση;

Η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Νέων βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:
Online αίτηση εγγραφής

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την αίτηση από εδώ και να την καταθέσετε συμπληρωμένη:

1) ηλεκτρονικά στο email dimosthivas@thiva.gr

ή

2) στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, κτίριο Δημαρχείου (Κύπρου 3)

 

Τι είναι το Τοπικό Συμβούλιο Νέων (ΤΟΣΥΝ):

Το ΤΟ.ΣΥ.Ν. είναι θεσμοθετημένο όργανο του Δήμου Θηβαίων με σκοπό τον εντοπισμό και την ανάδειξη των προβληματισμών και των αναγκών της νεολαίας σε τοπικό κυρίως επίπεδο και την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δραστηριοποίηση των νέων και την ενεργό συμμετοχή τους στα τοπικά ζητήματα.

Στα Τοπικά Συμβούλια Νέων συμμετέχουν προαιρετικά οι νέοι από 15 έως 28 ετών (γεννημένοι από το 1991 έως το 2004)  και έχουν τόσο το δικαίωμα του εκλέγειν όσο και του εκλέγεσθαι, αρκεί πρώτα να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Νέων του Δήμου ή Κοινότητάς τους (όπου δηλαδή είναι εγγεγραμμένοι). Την ευθύνη για την εποπτεία των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και τη διενέργεια των απαραίτητων εκλογικών διαδικασιών έχει το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των ΤΟΣΥΝ περιέχονται στους νόμους 3443/2006, 3577/2007, στην απόφαση 47267/2008 και στην εγκύκλιο του 2011 (ΑΔΑ: 4ΑΡΠΚ-Ν).

 

Πότε θα γίνουν οι εκλογές για το Τοπικό Συμβούλιο Νέων;

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 37/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, ορίστηκε ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΟ.ΣΥ.Ν. η 8η Ιουνίου 2024.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων εγγραφής, θα υπάρξει και αναλυτική ενημέρωση με SMS και με e-mail όσων έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Νέων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα :

Γραμματεία Δημάρχου : 22623-50627

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου : 22623-50608

Εγγραφές στο Μητρώο Νέων του Δήμου Θηβαίων (1)