Νέα – Ανακοινώσεις

ΔΟΘ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών, δίμηνης (2) χρονικής διάρκειας.
2. Την με αριθμό 133/19-11-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΘ σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας τεσσάρων (4) ατόμων για την απρόσκοπτη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών.
3. Το με αριθμό πρωτ. 10829/253418/2013 – 2/01/2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο εγκρίθηκε η με αριθμό 133/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΘ.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας τεσσάρων (4) ατόμων των κάτωθι κατηγοριών:
· Δύο (2) ατόμωνΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων και ελλείψει ΠΕ νηπιαγωγών, για τον Παιδικό Σταθμό Θήβας
· Ενός (1) ατόμου ΥΕ16 προσωπικού καθαριότητας, για τον Παιδικό Σταθμό Θήβας και
· Ενός (1) ατόμου ΥΕ14 βοηθών μαγείρων για τον Παιδικό Σταθμό Βαγίων

Περισσότερα εδώ