Τα Νέα του Δήμου

Διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό του χρόνου εμπειρίας για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων

δήμος θηβαίων -εμβολιασμός

Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει ότι τροποποιήθηκαν οι όροι της μοριοδότησης της προκήρυξης που αφορά την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων για το διδ. Έτος 2020-2021.

H τροποποίηση αφορά τον υπολογισμό της διανυθείσας εμπειρίας ως εξής: πέραν των δέκα επτά μονάδων που δίδονται ανά μήνα, ανεξαρτήτως χρόνου απασχόλησης ή ανατιθέμενων αιθουσών, δίδεται μία μονάδα ανά αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα.

Με στόχο τον ορθό υπολογισμό των μονάδων ανά υποψήφιο και ως εκ τούτου την ορθή κατάταξή τους στους πίνακες, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα προβεί αμελλητί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τις οικείες σχολικές επιτροπές των βεβαιώσεων για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά ανατεθείσα αίθουσα, όπως αναφέρεται και στην υπ’ αρ. 52878/22-8-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3485/Β/22-8-2020) και σε σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου δεν απαιτείται η επανυποβολή της αίτηση.