Νέα – Ανακοινώσεις

Διακοπή εργασιών δημοτολογίου λόγω έναρξης λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών

Διακοπή εργασιών δημοτολογίου λόγω έναρξης λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών

Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει ότι από την Παρασκευή 12-1-2018 και ώρα 15:00 μ.μ μέχρι και την Κυριακή 21-1-2018 και ώρα 15:00 μ.μ. παύει να διενεργείται στα Δημοτολόγια της χώρας, οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης, δηλαδή εγγραφή, διόρθωση, διαγραφή και μεταβολή αστικής κατάστασης των πολιτών, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3/Β/5-1-2018 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 1/2018 (ΑΔΑ ΩΞΓΧ465ΧΘ7-4ΛΚ).
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά από το Δημοτολόγιο, δεν θα υφίσταται η διαλειτουργικότητα του Εθνικού Δημοτολογίου και κατά συνέπεια δεν θα εκδίδονται βεβαιώσεις δημοτολογίου από τα ΚΕΠ και δεν θα διαλειτουργούν οι υπόλοιποι φορείς.

Η κανονική λειτουργία των Δημοτολογίων της χώρας με το νέο σύστημα λειτουργίας «Μητρώο Πολιτών» θα ξεκινήσει την Δευτέρα 22-1­2-018 και ώρα 7:00 π.μ.