Διακηρύξεις ΔΕΥΑΘ, Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Υπηρεσίες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΒΑΓΙΩΝ Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ»

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών προσφορών ορίζεται η 16η- 12- 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του «Προμηθέα» promitheus.gov.gr με α.α. συστήματος 184970

0. Εξώφυλλα – Περιεχόμενα_signed_signed_signed

1. Τεύχη Δημοπράτησης_Τεχνική Περιγραφή_signed_signed

2. Τεύχη Δημοπράτησης_Τιμολόγιο μελέτης_signed_signed

3. Τεύχη Δημοπράτησης_Προμέτρηση Μελέτης_signed_signed

4. Τεύχη Δημοπράτησης_Προϋπολογισμός Μελέτης_signed_signed

5. Τεύχη Δημοπράτησης_Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)_signed_signed

6. Τεύχη Δημοπράτησης Διακήρυξη_signed_ΑΔΑΜ

6.1. Τεύχη Δημοπράτησης Προκήρυξη_signed_ΑΔΑΜ

7. Τεύχη Δημοπράτησης_Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΜ_signed_signed

7.1. Τεύχη Δημοπράτησης_Τεχνικές Προδιαγραφές ΗΜ_signed_signed

8. Τεύχη Δημοπράτησης_Σχέδια_Γενική Οριζοντιογραφία_signed_signed

8.1. Τεύχη Δημοπράτησης_Σχέδια_Οριζοντιογραφία – Διατάξεις_signed_signed

8.2. Τεύχη Δημοπράτησης_Σχέδια_Οριζοντιογραφία-Ζωνοποίηση_signed_signed

8.3. Τεύχη Δημοπράτησης_Σχέδια_Οριζοντιογραφία-Επιμερισμός_signed_signed

8.4. Τεύχη Δημοπράτησης_Σχέδια_Οριζοντιογραφία κάτω Ζώνης_signed_signed

8.5. Τεύχη Δημοπράτησης_Σχέδια_Μηκοτομή κάτω Ζώνης_signed_signed

8.6. Τεύχη Δημοπράτησης_Σχέδια_Τυπική διατομή_signed_signed

8.7. Τεύχη Δημοπράτησης_Σχέδια_Σώματα αγκύρωσης_signed_signed

8.8. Τεύχη Δημοπράτησης_Σχέδια_Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγού_signed_signed

8.9. Τεύχη Δημοπράτησης_Σχέδια_Τυπικό φρεάτιο εκκένωσης_signed_signed

8.10. Τεύχη Δημοπράτησης_Σχέδια_Τυπικό φρεάτιο ΤΣΕΡΠ_signed_signed

9. espd-request-v2_signed

10. Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___241121_signed