Διακηρύξεις ΔΕΥΑΘ, Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Υπηρεσίες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών προσφορών ορίζεται η 9η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του «Προμηθέα» promitheus.gov.gr με α.α. συστήματος 184923

1. Τεύχη Δημοπράτησης_Τεχνική Περιγραφή_signed_signed

2. Τεύχη Δημοπράτησης_Τιμολόγιο Μελέτης_signed_signed

3. Τεύχη Δημοπράτησης_Προμέτρηση Μελέτης_signed_signed

4. Τεύχη Δημοπράτησης_Προϋπολογισμός Μελέτης_signed_signed

5. Τεύχη Δημοπράτησης_Ε.Σ.Υ_signed_signed_signed

6 Τεύχη Δημοπράτησης Διακήρυξη_signed_ΑΔΑΜ_ΟΕ ως πρός την εγγύηση συμμετοχής

6 1 Τεύχη Δημοπράτησης Προκήρυξη_signed_ΑΔΑΜ_ΟΕ ως πρoς την εγγύηση συμμετοχής

7. Τεύχη Δημοπράτησης_Τεχνικές Προδιαγραφές έργων Πολιτικού Μηχανικού_signed_signed

7.1. Τεύχη Δημοπράτησης_Τεχνικές Προδιαγραφές έργων Μηχανολογικά_signed_signed

7.2. Τεύχη Δημοπράτησης_Τεχνικές Προδιαγραφές έργων Ηλεκτρολογικά_signed_signed

8. Τεύχη Δημοπράτησης – Σχέδια_Οριζοντιογραφία, DR-00-LA-01_signed_signed

8.1. Τεύχη Δημοπράτησης – Οριζοντιογραφία περιβάλλοντα χώρου δεξαμενής_signed_signed

8.2. Τεύχη Δημοπράτησης – Σχέδια_Μηκοτομές αγωγού, Τμήμα 1_signed_signed

8.3. Τεύχη Δημοπράτησης – Σχέδια_Μηκοτομές αγωγού, Τμήμα 2_signed_signed

8.4. Τεύχη Δημοπράτησης – Σχέδια_Μηκοτομές αγωγού, Τμήμα 3_signed_signed

8.5. Τεύχη Δημοπράτησης – Σχέδιο τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγού_signed_signed

8.6. Τεύχη Δημοπράτησης – Σχέδιο τυπικό φρεάτιο εκκένωσης_signed_signed

8.7. Τεύχη Δημοπράτησης – Σχέδιο τυπικών διατομών_signed_signed

8.8. Τεύχη Δημοπράτησης – Κατόψεις – Τομές δεξαμενής_signed_signed

8.9. Τεύχη Δημοπράτησης – Τομές δεξαμενής_signed_signed

8.10. Τεύχη Δημοπράτησης – Οπλισμοί δεξαμενής_signed_signed

8.11. Τεύχη Δημοπράτησης – Σχέδιο σώματα αγκύρωσης_signed_signed

9. espd-request-v2_signed

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___231121_signed