Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ – ΥΠΑΤΟΥ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μουρικιου ΖΟΡΜΠΑΣ_signed

Γενική-και-Ειδική-Συγγραφή_signed

04-ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ-20PROC006813453

04-ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΔΑΜ-20PROC006858456

03-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ-20PROC006858392

03-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ-20PROC006813365

01 τεχνικη περιγραφη _signed [ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Τ.Κ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ]

151 Αντιστοίχιση Αρθρων με ΕΤΕΠ_signed

[30.7323.52] 101 Προϋπολογισμός μελέτης_signed

[30.7323.52] 101 Προϋπολογισμός μελέτης_signed

[30.7323.52] 111 Τιμολόγιο Μελέτης_signed

[ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Τ.Κ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ]

101 Προϋπολογισμός μελέτης_signed

[ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Τ.Κ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ] 102 Προμέτρηση_signed

[ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Τ.Κ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ] 111 Τιμολόγιο Μελέτης

[ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Τ.Κ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ] 111 Τιμολόγιο Μελέτης_signed