Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί, Έργα - Μελέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “Παρεμβάσεις Σύνδεσης Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Θήβας με το Περιαστικό Δάσος του Μοσχοποδίου”

 

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Παρεμβασεις Σύνδεσης Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Θήβας με το Περιαστικο Δάσος τού Μοσχοποδίου”

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 204290

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 45112730-1 (Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για οδούς και αυτοκινητοδρόμους

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 28/12/2023, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 π.μ.

01-23PROC013922983-Ψ9ΩΧΩΡΜ-3ΝΥ -ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ

1.1.πινΥ- ΓΕΝ ΚΑΤΟΨΗ Α φαση 1.500 -1 signed

1.2.πινΥ- ΓΕΝ ΚΑΤΟΨΗ Α φαση 1.500 -2signed

02-23PROC013923168-ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ -ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

2. πινΥ- ΜΣΧΠ κομβος ΚΑΤΟΨΗ 1 -1.50 signed

03-Τεχνική Περιγραφή Παρεμβάσεις σύνδεσης 12-04-2023 signed

3. πινΥ- ΜΣΧΠ κομβος ΚΑΤΟΨΗ 2 -1.50 signed

04-Προύπολογισμός μελέτης – Παρεμβάσεις σύνδεσης 12-04-2023 signed

4.πινΥ- ΜΣΧΠ Δασαρχείο ΚΑΤΟΨΗ 1 -1.50 signed

05-Τιμολόγιο μελέτης – Παρεμβάσεις σύνδεσης 12-04-2023 signed

5. πινΥ – ΜΣΧΠ Αγια Φωτεινη ΚΑΤΟΨΗ -1.50 signed

06-ΕΣΥ- Παρεμβάσεις σύνδεσης 03-11-2023

6. πινΥ- ΜΣΧΠ Δασαρχείο ΚΑΤΟΨΗ 1-1.50 signed

6Ω2ΒΩΡΜ-Λ4Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 6

7. πινΥ- ΜΣΧΠ ΛΕΠΤ ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΜΒΟΥ 1- 1.10 signed

08-Προμέτρησεις Παρεμβάσεις σύνδεσης 12-04-2023 signed

8. πινΥ- ΜΣΧΠ ΛΕΠΤ ΚΟΜΒΟΥ 2-3-4- 1.10 signed

09-Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___251023

9. πινΥ- ΜΣΧΠ ΛΕΠΤ ΔΙΑΔΡ 1- 1.10 signed

10. πινΥ- ΜΣΧΠ ΛΕΠΤ ΔΙΑΔΡ 2- 1.10 signed

10. πινΥ- ΜΣΧΠ ΛΕΠΤ ΔΙΑΔΡ 2- 1.10 signed10-espd-request-v2-3 signed

10-espd-request-v2-3 signed

11.πινΥ- ΜΣΧΠ ΛΕΠΤ ΔΙΑΔΡ 3- 1.10 signed

12. πινΥ- ΜΣΧΠ ΛΕΠΤ ΔΙΑΔΡ 4- 1.10 signed

12-259 Συγκρότηση επιτροπής για το έργο-Παρεμβάσεις συνδ. ιστορ. κέντρου με το Μοσχοπόδι-

13-260 Κατάρτιση όρων του έργου-Παρεμβάσεις συνδ. ιστορ. κέντρου με το Μοσχοπόδι-