Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί, Έργα - Μελέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “Παρεμβάσεις Σύνδεσης Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Θήβας με το Περιαστικό Δάσος του Μοσχοποδίου”

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Παρεμβάσεις Σύνδεσης Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Θήβας με το Περιαστικό Δάσος τού Μοσχοποδίου”

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 204290

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 45112730-1 (Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για οδούς και αυτοκινητοδρόμους

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 28η 2/2023, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00.