Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί, Έργα - Μελέτες, Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Υπηρεσίες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “Διάπλαση Οδού Πολυνείκους προ αρχαιολογικών χώρων Ηλέκτρων Πυλών και ιερού Ηρακλέους του Δήμου Θηβαίων”

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Διάπλαση Οδού Πολυνείκους προ αρχαιολογικών χώρων Ηλέκτρων Πυλών και ιερού Ηρακλέους του Δήμου Θηβαίων”

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 195528

ΚΩΔΙΚΟΣ : CPV 45112700 (εργασίες διαμόρφωσης τοπίου)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28η 02/2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00.

 

Περίληψη διακήρυξης -Πολυνείκους -23PROC012079269-ΕΣΚ0ΩΡΜ-ΜΟ4

02- Διακήρυξη οδός Πολυνείκους-23PROC012079286

03-Τεχνική περιγραφή signed

04-Προϋπολογισμός μελέτης signed

05-Τιμολόγιο μελέτης signed

Γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων – Ηλεκτρες Πύλες signed

08-Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___230123 signed

09-espd-request-v2 signed

11-Προμετρήσεις

15 Συγκρότηση επιτροπής του έργου-Ανάπλαση οδού Πολυνείκους-

16 Κατάρτιση των όρων του έργου-Ανάπλαση οδού Πολυνείκους- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ