Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί, Έργα - Μελέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΕΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Κ. ΒΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ»

Aνοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΕΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Κ. ΒΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ»
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 192499
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 45236210-5 (Εργασίες διάστρωσης παιδικής χαράς)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21η-10-2022, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00.

01- 22PROC011348609- Διακήρυξη παιδικές χαρές Βάγια- Ελεώνας

02-ΨΟΨΣΩΡΜ-Ψ48- 22PROC011348921- Περίληψη διακήρυξης Παιδικές χαρές Βάγια – Ελεώνας

03-Γ & ΕΣΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΕΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Κ. ΒΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ_signed

04-Προϋπολογισμός μελέτης-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΕΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Κ. ΒΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ_signed(2)

05-Τιμολόγιο Μελέτης-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΕΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Κ. ΒΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ_signed(2)

06-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed(1)

07 Κάτοψη παιδικής χαράς Δ.Κ. Βαγίων_signed

08 Μελέτη Φωτισμού Παιδική χαρά Δ.Κ. Βαγίων_signed

09 Κάτοψη παιδικής χαράς Τ.Κ. Ελεώνα_signed

10- Μελέτη Φωτισμού-Παιδική χαρά Τ.Κ. Ελεώνα_signed(1)

11-Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___300922 signed

12-espd-request-v2(10)

14-298 Καταρτιση όρων του έργου-Κατασκευη παιδικών χαρών Ελεώνα και Βάγια

15-297 Συγκρότηση επιτροπής για το έργο-Κατασκευή παιδικών χαρών Ελεώνα και Βαγίων

https://thiva.gr/wp-content/uploads/2022/10/13-espd-request-v210.xml