Νέα – Ανακοινώσεις

Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Εφαρμογή της ΚΥΑ 725/23 (ΦΕΚ 5Β/05-01-12) «Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» για το συντονισμό εργασιών εκσκαφής και διαδικασιών χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων οπτικών ινών.

Σε εφαρμογή της ΚΥΑ 725/23 (ΦΕΚ 5Β/05-01-12) για τη “Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών” ο Δήμος Θηβαίων, αναρτά ηλεκτρονικά το χάρτη της περιοχής όπου αιτών πάροχος έχει καταγράψει το σχέδιο όδευσης για επέκταση του δικτύου.

Για τον συντονισμό των εργασιών εκσκαφής (άρθρο 8), καλούνται οι πάροχοι που επιθυμούν να προβούν σε εκσκαφή στην ίδια περιοχή κατά το επόμενο εξάμηνο, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες Αρχές εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της αντίστοιχης ανάρτησης από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, αλλιώς για διάστημα έξι μηνών δεν θα έχουν δικαίωμα εκσκαφής στην περιοχή αυτή με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην προαναφερθείσα ΚΥΑ, αρθ. 8, παρ 4, υποπαρ, α & β.)

Δείτε εδώ τον χάρτη