• Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα. (Δείτε εδώ την Απόφαση 145026/2014)
  •  Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις. (Δείτε εδώ την Απόφαση 146896/2017)
  • «Οδηγίες για την κατάρτιση φακέλου αδειοδότησης για αγροτική χρήση ύδατος από σημεία υδροληψίας που έχουν δηλωθεί στο Ε.Μ.Σ.Υ (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας) είτε η αντίστοιχη αγροτική δραστηριότητα είναι καταγεγραμμένη στο Ο.Σ.Δ.Ε. (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) είτε όχι» Δείτε εδώ τις οδηγίες
  • Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης ότι υπεβλήθη αίτημα για έκδοση άδειας χρήσης ύδατος υδροληψίας
  • Αίτηση παραρτήματος IV
  • Για εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης- δήλωσης χορήγησης άδειας χρήσης νερού, για φάκελο με CD , επιβάλλεται πρόστιμο 150€ υπέρ του Δημοσίου (ειδικός λογαριασμός Πράσινου Ταμείου).

Τράπεζα της Ελλάδος στο λογαριασμό: ΙΒΑΝ GR   01000240000000000266338

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ): στον αριθμό εσόδων (ΚΑΕ): 1560903001

  • Για εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης- δήλωσης χορήγησης άδειας χρήσης νερού, χωρίς να έχει προηγηθεί δήλωση ΕΜΣΥ, επιβάλλεται πρόστιμο 250€ υπέρ του Δημοσίου (ειδικός λογαριασμός Πράσινου Ταμείου).

Τράπεζα της Ελλάδος στο λογαριασμό: ΙΒΑΝ GR  01000240000000000266338

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ): στον αριθμό εσόδων (ΚΑΕ): 1560903001