Επικοινωνία

Aυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού

Διεύθυνση: Κύπρου 3, 32200, Θήβα

Τηλ: 2262350610

Φαξ: 2262027628

Email: dimosthivas@thiva.gr

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως το Τμήμα είναι αρμόδιο για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. Σε περίπτωση αμφισβήτησης άσκησης αρμοδιοτήτων μεταξύ του Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου Θηβαίων η άσκηση αυτών θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αντίστοιχη συμφωνία των Δ.Σ. των ανωτέρω Οργανισμών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.