Επικοινωνία

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

Διεύθυνση: Κύπρου 3, 32200, Θήβα

Τηλ: 2262350600 (τηλεφωνικό κέντρο Δήμου), 665 (Ληξίαρχος), 668, 657 (Δημοτολόγιο)

Φαξ: 2262027628

Email: dimosthivas@thiva.gr

Ακολουθούν ορισμένες από τις πιο χρήσιμες υπηρεσίες που παρέχονται από το τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.

Υπηρεσίες Ληξιαρχείου

 1. Αίτηση
 2. Απόφαση δικαστηρίου με το πιστοποιητικό τελεσιδικίας αυτής.

Η δήλωση υιοθεσίας γίνεται παρουσία και των δύο γονέων με τις ταυτότητες τους στο ληξιαρχείο του τόπου μονίμου κατοικίας των γονέων.

Η ονοματοδοσία γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί η γέννηση ή στον τόπο μονίμου κατοικίας των γονέων.

Η διαδικασία γίνεται με την παρουσία και των δύο γονέων με τις ταυτότητές τους ενώπιον του Ληξίαρχου. Αν προσέλθει ο ένας γονέας, χρειάζεται να φέρει θεωρημένη εξουσιοδότηση του άλλου, όπου θα αναγράφεται απαραίτητα το όνομα που θα δοθεί.

Στην περίπτωση που η βάπτιση ακολουθήσει της ονοματοδοσίας και δοθεί διαφορετικό όνομα, το δόγμα θα ισχύει, αλλά το όνομα δεν θα αλλάξει με τη βάπτιση.

Εάν όμως επιθυμούν οι γονείς να ισχύει και το όνομα που δόθηκε στη βάπτιση (βαπτιστικό), θα ακολουθήσουν τη δικαστική οδό, όπου με κοινή δήλωση τους στο Πρωτοδικείο θα κάνουν την προσθήκη.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

Αντίγραφο ληξ.πράξης γέννησης

Αστυνομικές ταυτότητες

Που & πότε γίνεται η δήλωση γέννησης του παιδιού;

 • Η δήλωση γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έλαβε χώρα η γέννηση.
 • Η δήλωση γέννησης πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τον τοκετό. Σε περίπτωση που η δήλωση γίνει μέχρι 100 ημέρες μετά τον τοκετό, τότε επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. Μετά τις 100 ημέρες  επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση γέννησης του παιδιού;

 • Η ταυτότητα του γονέα ή διαβατήριο & άδεια διαμονής (για αλλοδαπούς)
 • Το ιατρικό πιστοποιητικό γέννησης (γιατρού ή μαίας).
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου & πιστ/κό οικογ.κατάστασης

Ποιός δηλώνει τη γέννηση του παιδιού;
Υπόχρεοι να δηλώσουν την γέννηση είναι:

 • Ο πατέρας του παιδιού.
 • Ο γιατρός ή η μαία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει η δήλωση και από τη μητέρα του παιδιού ή από τον αντιπρόσωπό της με ειδική εντολή (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο). Αν ο τοκετός γίνει σε νοσοκομείο, κλινική, φυλακή ή άλλο ίδρυμα, υπόχρεος για τη δήλωση είναι και ο διευθυντής του ιδρύματος.

Πού γίνεται η δήλωση βάπτισης του παιδιού;
Η δήλωση βάπτισης γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης ή στο Ληξιαρχείο που υπάγεται ο Ναός που τελέσθηκε το μυστήριο

Ποιός δηλώνει την βάπτιση;
Τη βάπτιση υπόχρεοι είναι να δηλώσουν οι γονείς.

Σας γνωρίζουμε ότι από τις διατάξεις των άρθρων 25 & 26 του Ν.344/1976 η βάπτιση έχει ως αποτελέσμα την κτήση θρησκεύματος και όχι την κτήση κυρίου ονόματος. Μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία (δηλαδή πρόσδοση κυρίου ονόματος) μόνο όταν στην δήλωσή της προβαίνουν και οι δύο γονείς από κοινού ή από τον ένα γονέα με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από νόμιμη αρχή (Αστυνομική Τμήμα ή ΚΕΠ), στην οποία θα αναφέρεται απαραιτήτως το κύριο όνομα του τέκνου που επιθυμεί ο γονέας να λάβει το τέκνο του.

Άλλο τρίτο πρόσωπο (Παππούς, Γιαγιά, Θείος, Θεία, Ανάδοχος) μπορεί να δηλώσει μόνο το δόγμα και όχι το κύριο όνομα του τέκνου.

Πότε και τί δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση βάπτισης;
H δήλωση της βάπτισης δεν έχει χρόνο λήξης.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

 • Ταυτότητες
 • Δήλωση βάπτισης από τον λειτουργό

Πότε πρέπει να γίνει η δήλωση γάμου :

Η δήλωση γάμου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του γεγονότος εντός 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης. Μετά την παρέλευση των 40 ημερών, η διαδικασία θεωρείται εκπρόθεσμη και επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ και μετά την πάροδο επιπλέον (3) μηνών, το πρόστιμο ανέρχεται στα 300 ευρώ.

Η δήλωση γίνεται από  έναν από τους δύο συζύγους, που θα φέρει όμως μαζί του και τη ταυτότητα του άλλου.

Σε περίπτωση που θέλει να κάνει τη δήλωση κάποιος τρίτος θα πρέπει να έχει μαζί του ειδικό πληρεξούσιο.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

 • Οι ταυτότητες των δύο συζύγων
 • Η δήλωση γάμου από τον Λειτουργό (Ιερέα ή Δήμαρχο)

Δικαίωμα δήλωσης του διαζυγίου έχει ο σύζυγος, η σύζυγος ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η προθεσμία δήλωσης είναι (1) μήνας από την ημερομηνία που έγινε  αμετάκλητη η δικαστική απόφαση. Μετά το πέρας του (1) μήνα και μέχρι (3) μήνες επιπλέον καταβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.  Μετά την προθεσμία αυτή καταβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου

Α) Επικυρωμένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης

 • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
 • Πιστοποιητικό παραίτησης από τα ένδικα μέσα ή έκθεση επίδοσης
 • Εκκησιαστικό Διαζευκτήριο
 • Αστυνομική ταυτότητα δηλούντος

ή  Β) Συμβολαιογραφική πράξη λύσης γάμου & Εκκλησιαστικό Διαζευκτήριο

Σε περίπτωση πολιτικού γάμου :

Α) Επικυρωμένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης

 • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
 • Πιστοποιητικό παραίτησης από ένδικα μέσα ή έκθεση επίδοσης
 • Αστυνομική ταυτότητα δηλούντος

ή  Β)  Συμβολαιογραφική πράξη λύσης γάμου

Που γίνεται η δήλωση θανάτου:
Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου ταφής.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση θανάτου:

Η δήλωση γίνεται από τους συγγενείς ή από το γραφείο τελετών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

 • Το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, συμπληρωμένο από ιατρό, νοσοκομείο ή ιατροδικαστή (σε συγκεκριμένες περιπτώσεις).
 • Η αστυνομική ταυτότητα του θανόντος

Σύμφωνο Συμβίωσης (Ν.4356/2015)

Σύσταση

Η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την οποία ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους.

Υπόχρεοι για τη δήλωση:   ο ένας εκ των δύο συμβαλλομένων

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Σύμφωνο συμβίωσης (συμβολαιογραφικό έγγραφο)
 • Ταυτότητες (Διαβατήρια  για αλλοδαπούς)
 • Α.Μ.Κ.Α.  – Α.Φ.Μ. των συμβαλλομένων
 • Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης (και για αλλοδαπούς επίσημα μεταφρασμένα)

Λύση

Το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται:

α) με συμφωνία των μερών, που γίνεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο,

β) με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την επίδοση

γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των μερών.

Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων (αρθ.13 του Ν.344/76)

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται :

 1. Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα τη διόρθωση είναι τα παρακάτω:

 • Δικαστική απόφαση
 • Έκθεση επίδοσης στον Εισαγγελέα
 • Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση
 1. Με έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική Πράξη εκ παραδρομής και δεν αφορούν στον τόπο, στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του ληξιαρχικού γεγονότος.

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν

 • Έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση
 1. Με άδεια Ληξιάρχου, όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική πράξη και αφορούν στον τονισμό ή σε γραμματικούς κανόνες με την προσκόμιση δικαιολογητικών που αποδεικνύουν το σφάλμα και την αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος τη διόρθωση

Μεταβολές Ληξιαρχικών Πράξεων(άρθρο 14 ν. 344/1976)

Οι μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, βάσει ορισμένων δικαιολογητικών για κάθε περίπτωση μεταβολής.

Οι μεταβολές που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Ν.344/76 όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 4144/2013 είναι:

Νομιμοποίηση, αναγνώριση, αποκήρυξη, αμφισβήτηση, προσβολή της πατρότητας, υιοθεσία τέκνου και λύση αυτής , λύση ή ακύρωση γάμου, λύση του συμφώνου συμβίωσης, προσθήκη ή μεταβολή ονόματος, επωνύμου, ιθαγένειας, θρησκεύματος ή αλλαγής φύλου

Προθεσμία Δήλωσης: Εντός μηνός από τότε που έλαβε χώρα η μεταβολή

Εκπρόθεσμη δήλωση: που θα συμβεί μετά την ισχύ του νόμου 4144/2013 (8-5-2013).

Με απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιβάλλεται πρόστιμο

α) ύψους 100 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση της μηνιαίας προθεσμίας

και β) ύψους 300 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση 90 ημερών από την λήξη της μηνιαίας προθεσμίας

Όσον αφορά στην επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμη δήλωση, πριν την ισχύ του ν. 4144/2013 (8-5-2013), ισχύουν οι προγενέστερες διατάξεις (άρθρο 49 του ν.344/1976, όπως ίσχυε) δηλ παράβολα χαρτοσήμου 4,5 € και 13,5 € αντίστοιχα

Σχετικά με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, τους υπόχρεους προς δήλωση κλπ., πληροφορίες δίνονται στο Ληξιαρχείο.