Νέα – Ανακοινώσεις, Τα Νέα του Δήμου

Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο δίκτυο φορέων ΣΒΑΚ(Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) Δήμου Θηβαίων

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας(ΣΒΑΚ) είναι ένα ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο για τη βελτίωση της μετακίνησης ανθρώπων και αγαθών σε μια περιοχή και εκπονείται με τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, εξειδικευμένων επιστημόνων, αλλά και των ίδιων των κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής.

Το ΣΒΑΚ της Θήβας θα προσπαθήσει:
• Να αντιμετωπίσει χρόνια συγκοινωνιακά προβλήματα, με προτεραιότητα την αύξηση της οδικής ασφάλειας
• Να ενισχύσει την προσβασιμότητα και την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων(παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα μειωμένης κινητικότητας)
• Να συμβάλει στον περιορισμό της ρύπανσης και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της περιοχής
• Να εξοικονομήσει και αξιοποιήσει κατάλληλα τους δημόσιους οικονομικούς πόρους
• Να βελτιώσει την εικόνα της περιοχής, ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση ενός αποτελεσματικού ΣΒΑΚ είναι η συμμετοχή των πολιτών και εμπλεκόμενων φορέων σε όλες τις φάσεις της μελέτης, μέσω διαβούλευσης.
Το δίκτυο φορέων αποτελεί ένα συλλογικό όργανο με συμβουλευτικό ρόλο, το οποίο καλείται να συμμετέχει στις εργασίες διαβούλευσης για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ, να παρέχει στοιχεία και δεδομένα για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ στην περιοχή παρέμβασης, καθώς και να υποστηρίζει το έργο της ομάδας εργασίας στις επιμέρους φάσεις του ΣΒΑΚ.

Η συμμετοχή στο δίκτυο φορέων είναι εθελοντική και προϋποθέτει την υπογραφή ενός Συμφώνου Συμμετοχής, το οποίο περιγράφει τη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων φορέων όλων των μερών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του ΣΒΑΚ, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία του δικτύου φορέων.

Mπορείτε να διαβάσετε το Σύμφωνο Συμμετοχής ΕΔΩ
Μπορείτε να δηλώσετε τα στοιχεία του φορέα ΕΔΩ

Με το παρόν, απευθύνουμε δημόσια πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1Β του ν.4784/2021, προς όλα τα σωματεία, αστικές εταιρείες, συλλόγους και οργανώσεις ή άλλους φορείς με καταστατικό σκοπό συναφή με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου, καθώς και τους φορείς με καταστατικό σκοπό την προώθηση θεμάτων ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο δίκτυο Φορέων, να το γνωρίσουν στο Δήμο Θηβαίων με απόφασή τους στην οποία να ορίζεται ένας εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, με τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας, το αργότερο έως και τις 30/07/2021.