Νέα – Ανακοινώσεις

Δημοσιεύθηκε ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων για το Δήμο Θηβαίων.

Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει ότι κατόπιν σχετικής απόφασης του διοικητή του ΟΑΕΔ αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του οργανισμού www.oaed.gr ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων, στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε επιβλέποντες φορείς για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων»

Ύστερα από τα παραπάνω καλούνται οι επιλεγέντες για τοποθέτηση άνεργοι να προσέλθουν από τη Δευτέρα 18/11/2013 στις Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2) (για τη Θήβα, Γραφείο ΟΑΕΔ Θήβας) προκειμένου να παραλάβουν το σχετικό παραπεμπτικό σημείωμα.

Τα ονόματα των επιλεγέντων για το Δήμο Θηβαίων έχουν αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Κύπρου 3) ή δείτε εδώ

Στη συνέχεια, αφού παραλάβουν το σχετικό παραπεμπτικό σημείωμα, οι ωφελούμενοι που επιλέχθηκαν για το ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ, θα πρέπει άμεσα να υποβάλλουν αυτοπροσώπως στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου στο Δημαρχείο (Κύπρου 3), τα ακόλουθα δικαιολογητικά πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα :

1. Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης- απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για τους αποφοιτήσαντες μέχρι το 1980, απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000.
Επισημαίνεται ότι για την απόδειξη των ανωτέρω δύναται α) όσοι είναι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους και β) όσοι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επικυρωμένο αντίγραφο ρου αντίστοιχου τίτλου σπουδών τους.
2. Αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας
3. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
4. Αριθμός Μητρώου Κοινων…