Προσλήψεις προσωπικού

Δημοσίευση ΣΟΧ2/2019 για πρόσληψη (1) Ψυχολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της δομής “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων”.

Δείτε εδώ τη  ΣΟΧ2/2019.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 19/7 έως 29/7/2019.