Νέα – Ανακοινώσεις

Δημοσίευση Προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π.

Σας ενημερώνουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 6/10.10.2016 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.),
δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 2ΕΓ/2016 Προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης για την πλήρωση πεντακοσίων εβδομήντα μίας (571) θέσεων τακτικού
προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του
Δημόσιου Τομέα από επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Α.Σ.Ε.Π.
με την υπ’ αριθμ. 8/1997 προκήρυξη, και παρακαλούμε για την άμεση ανάρτησή του προς
ενημέρωση των πολιτών.