Νέα – Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΘΗΒΑΣ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΔΕΥΑΘ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΘΗΒΑΣ»

Με την με αριθ. πρωτ. 3943/25-09-2017 (ΑΔΑ:6Ψ297ΛΗ-Θ5Τ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κώστα Μπακογιάννη, εντάχθηκε για χρηματοδότηση με το ποσό των 3.431.423,68 ευρώ, η Πράξη με τίτλο: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Οικισμού Βαγίων και προσαγωγή στην Ε.Ε.Λ. Θήβας» (MIS 5008909) στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής. Δικαιούχος της χρηματοδότησης και αρμόδιος φορέας για την υλοποίησή της είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

Μετά την με Αρ. Πρωτ. 109323/10-10-2017 (ΑΔΑ: Ω6ΟΚ465ΧΙ8-Ω04) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίνεται για ένταξη στο ΠΔΕ 2017 στη ΣΑΕ 275/1 η παραπάνω Πράξη και την λήψη της με αρ. πρωτ. 4168/13-10-2017 Διατύπωσης θετικής γνώμης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ΕΥ∆/ΕΠ-ΠΣΕ για την δημοπράτηση του έργου με τίτλο: «Δίκτυο προσαγωγής λυμάτων του οικισμού Βαγίων στην Ε.Ε.Λ. Θήβας» (3ο υποέργο της Πράξης), προϋπολογισμού 2.200.000,00 €, η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. προέβη άμεσα στην λήψη της με Αριθμό 234/17-10-2017 Απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ για τη διενέργεια διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου με ανοικτή διαδικασία.

Στις 19/10/2017 δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη του διαγωνισμού ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 21/11/2017 ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της Επιχείρησης. Το έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» από το Ταμείο Συνοχής.

Τέλος, η Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας, τηρώντας τους προβλεπόμενους κανόνες δημοσιότητας για τα συγχρηματοδοτούμε…

Πίσω στη λίστα