Νέα – Ανακοινώσεις

Δηλώσει συγκομιδής- Κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Βοιωτίας γνωστοποιεί ότι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού, να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον ΚΑΝ (ΕΚ) 436/2009 όπως ισχύει κάθε φορά.
Ειδικότερα για το έτος 2018, οι δηλώσεις συγκομιδής θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr) μέχρι την 30-11-2018. Μετά την ημερομηνία αυτή υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης της δήλωσής τους.
Σε περίπτωση που ο παραγωγός διαπιστώσει λάθος στη Δήλωσή Συγκομιδής υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης με αίτηση τροποποίησης προς τη Δ.Α.Ο.Κ., προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά – παραστατικά.
Τονίζουμε ότι και σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής.
Ειδικότερα σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία, σταφύλια από οινοποιήσιμες και μόνο ποικιλίες οινοποιούνται σε Οινοποιεία με νόμιμες εγκαταστάσεις.
Οι αμπελουργοί που οινοποιούν για λογαριασμό τους και για αυστηρά ιδιωτική κατανάλωση είναι αυτοί που στη δήλωση συγκομιδής συμπληρώνουν στο πεδίο «οινοποίηση από το δηλούντα» μέχρι την ποσότητα των 10 εκατόλιτρων οίνου, τα οποία αντιστοιχούν σε όχι πάνω από 1700 κιλά σταφύλια.
Οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος (οίνος) στον αμπελουργό, υποχρεώνονται να υποβάλλου επιπλέον της δήλωσης συγκομιδής και δήλωσης παραγωγής.
H μη τήρηση των παραπάνω από τους αμπελοκαλλιεργητές θα έχει ως συνέπεια την επιβολή προστίμων αφενός και αφετέρου τον αποκλεισμό τους από προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης αμπελοκαλλιέργειας όπως για παράδειγμα προγράμματα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελώνων.