Νέα – Ανακοινώσεις

ΔΗΚΕΘ: Πρόσληψη ενός ατόμου με δίμηνη σύμβαση

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΗΒΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. 15/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.
3. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Επιχείρησης.
4. Την υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ οικ.60292/2158/27-8-2008 (ΦΕΚ 1724/τ.Β΄/27-8-2008) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
5. Την υπ’ αριθμ. 3513/2921/29-04-2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων του έργου «Ενέργειες Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας».
6. Την υπ’ αριθμ. 94608/8331/21-10-2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί κατακύρωσης αποτελεσμάτων σε αναδόχους του Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο «Ενέργειες Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας».
7. Την από 30/11/2009 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θήβας (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.)
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ενέργειες Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας» (ΔΟΜΗ ΙΙ), στο Δήμο Θηβαίων που εδρεύει στη Θήβα Ν. Βοιωτίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

…Περισσότερα