Νέα – Ανακοινώσεις

Γνωστοποίηση δήλωσης συγκομιδής 2017 οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Βοιωτίας γνωστοποιεί ότι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού, να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον ΚΑΝ (ΕΚ) 436/2009 όπως ισχύει κάθε φορά.
Ειδικότερα για το έτος 2017, οι δηλώσεις συγκομιδής θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr) μέχρι την 30-11-2017. Μετά την ημερομηνία αυτή υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης της δήλωσής τους.

Σε περίπτωση που ο παραγωγός διαπιστώσει λάθος στη Δήλωσή Συγκομιδής υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης με αίτηση τροποποίησης προς τη Δ.Α.Ο.Κ., προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά – παραστατικά.
Τονίζουμε ότι και σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής.