Νέα – Ανακοινώσεις

Γνωστοποίηση για ένταξη στο Πρόγραμμα “Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων” περιόδου 2018-2019

Γνωστοποίηση για ένταξη στο Πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων» περιόδου 2018-2019.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι, σύμφωνα με το αριθ. 1028/32872 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μπορούν να υποβάλλουν από την 1 Μαρτίου μέχρι 20 Μαΐου 2018 Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για ένταξη στο Πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων» περιόδου 2018-2019, στην έδρα της Δ/νσης στη Λιβαδειά (Φίλωνος 35-39).
Για την ένταξη στο πρόγραμμα ο ενδιαφερόμενος παραγωγός ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του, υποβάλλει:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα με βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής (Υπόδειγμα 1). Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, αίτηση δύναται να υποβάλει κάθε συνιδιοκτήτης για το μερίδιο που του αναλογεί με την έγγραφη συγκατάθεση των λοιπών συνιδιοκτητών και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής
2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών
Πληροφοριών για το Αμπελουργικό μητρώο, (σε φωτοτυπία)
3. Δηλώσεις συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 436/2009 της
Επιτροπής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα (2016-2017 κ’ 2017-2018)
4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης (δήλωση Ο. Σ.Δ. Ε.) που
αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα πέντε (5) έτη.
5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
6. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου
φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου – παραγωγού.
7. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού…