Νέα – Ανακοινώσεις

Για την αξιολόγηση του ΠΕΣΔΑ και το σχέδιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων συνεδρίασε στη Θήβα η Εκτελεστική Επιτροπή του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς

Συνεδρίασε στην Θήβα την Πέμπτη 23 Μαΐου 2013 η Εκτελεστική Επιτροπή του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με αντικείμενο την αξιολόγηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α (σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, αριθ. πρωτ. 2405/02.05.2013) και την κατάθεση ενός σχεδίου δράσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Σημειώνεται ότι, η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ήταν διευρυμένη με τη συμμετοχή των Δημάρχων της Περιφέρειας, των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας (ΔΙΠΕΧΩ, ΕΔΑ) καθώς και του Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κου Σανιδά Ηλία.
Όσον αφορά την αξιολόγηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α ομόφωνα εγκρίθηκε η σχετική μελέτη αξιολόγησης καθώς και η τεκμηρίωσή της, η οποία παρουσίασε τόσο την υπάρχουσα κατάσταση όσο και την δρομολογημένη σε έργα και εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων. Ειδικότερα τα συμπεράσματα για την μη εφαρμογή του ΠΕ.Σ.Δ.Α έχουν ως εξής.
– Προβλήματα κοινωνικής αποδοχής των έργων διαχείρισης αποβλήτων σε πολλές Διαχειριστικές Ενότητες, τα οποία προκάλεσαν σημαντικές καθυστερήσεις στην χωροθέτηση και την υλοποίηση των έργων.
– Οικονομικά προβλήματα εισροών στους ΦοΔΣΑ
– Μη χρηματοδότηση για μεγάλο διάστημα των μελετών ωρίμανσης για την υλοποίηση των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
– Διοικητικά και νομοθετικά προβλήματα, όπως υποστελέχωση των Φορέων, καθυστέρηση αδειοδοτήσεων, αλλαγή νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των ΦοΔΣΑ κλπ.
Ομόφωνα επίσης εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης για την δρομολόγηση των απαιτούμενων έργων & εγκαταστάσεων με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρειά μας, που να καλύπτει πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν τόσο από τον Ν. 4042/2012 όσο και από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/98/ΕΚ αλλά και το κλείσιμο των ενεργών ΧΑΔΑ.
Τέλος, ομόφωνα εγκρίθηκε η πρόταση για την δημιουργία ενός Φο.Δ.Σ.Α στην Περιφέρεια με την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας των Ο.Τ.Α σε …