Προσλήψεις προσωπικού

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη δύο ( 2 ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2020- 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Π.Φ.Α. ΓΙΑ ΠΑγΟ 2020-2021

 

1 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑγΟ 2020

 

ΑΙΤΗΣΗ Π.Φ.Α. για Π.Α.γ.Ο 2020-21