Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.A.Π: 29918|ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση του Παλαιού Δημαρχείου Θήβας»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

Προκηρύσσει διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του N.3669 για την εκτέλεση του έργου:

«Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση του Παλαιού Δημαρχείου Θήβας»

Δείτε εδώ την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δείτε εδώ τα τευχη δημοπράτησης

Τα αριθμημένα έντυπα οικονομικής προσφοράς παραδίδονται απο την τεχνική υπηρεσία, Κύπρου 3, 2ος όροφος, πληροφορίες κος Χουγιάζος Παν. τηλ. 22623-50638