Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.7Χ32ΩΡΜ-Ε6Α|ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ

Δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ